Het handboek van de CO2-Prestatieladder schrijft voor dat de deelnemer een actieve deelname heeft aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.
 
Rensa participeert in de volgende keteninitiatieven:
 

Rensa is lid van Evofenedex. Evofendex is een ondernemersvereniging. Het netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. Zij zorgen ervoor dat de leden hun logistiek optimaal organiseren en beter internationaal ondernemen.

Dit doen zij door hindernissen weg te nemen en kennis en kansen toe te voegen. Door de leden een mix van producten en diensten aan te bieden. En door hun belangen te behartigen in Nederland en daarbuiten. Evofenedex  beschikt over een uniek netwerk in binnen- en buitenland.

 

Enkele doelstelling zijn:
•  Goed vervoer klimaat nationaal en internationaal.
•  Goede infrastructuur voor alle modaliteiten.
•  Lobby voor gezamenlijk zaken doen en het verbeteren van kennis over logistiek en nationaal en internationaal zaken doen.

 

De transportmanager van Rensa heeft zitting in de raad van eigen vervoer. Rensa heeft met eigen vervoer en het wegvervoer in het algemeen, ook te maken met dossiers die het eigen wagenpark, betreffen, zoals maten en gewichten, de digitale tachograaf en opleidingen voor chauffeurs. Al met al is Evofenedex een prima ruggensteun voor de Rensa bij eventueel logistieke / transport vraagstukken, en daarnaast speelt Rensa een actieve rol door informatie te delen van praktijkervaringen.

Lean & Green is marktleider in CO₂-reductieprogramma's voor de logistieke sector. Met hulp van duurzame maatregelen en door de community aangedragen 'best practices' helpen bedrijven onderling bedrijfskosten besparen én tegelijkertijd de CO₂-uitstoot te verminderen. Rensa is één van de actieve deelnemende koplopers die samen met andere bedrijven het programma helpt ontwikkelen vanuit de praktijk als technisch groothandel met eigen transport. Zo blijft het programma aansluiten bij de praktijk. Actieve deelname betekent meedoen aan ontwikkelsessies en regelmatig contact met de programma manager van Connekt (L&G) maar ook ‘best practices’ delen in de vorm van presentaties en workshops tijdens congressen. Als bezitter van een 3e L&G Star wil Rensa graag het goede voorbeeld geven. Door samen het programma te ontwikkelen laat Rensa zien een steentje bij te dragen aan deze ontwikkeling. 
 
Om de CO₂-footprint jaarlijks in lijn met de maatschappelijke ontwikkeling te verminderen moet de uitstoot van bedrijven inzichtelijk gemaakt worden. Er zijn een aantal factoren die meewegen in het berekenen van de CO₂-footprint. Denk aan het type vrachtvervoer, materieel, modal split en de logistieke efficiëntie. Door data inzichtelijk te maken weet Rensa waar de verbeteringen zijn te behalen en hoe die het beste door te voeren zijn. Het delen van deze data geeft inzicht in waar je staat in de markt en maakt inzichtelijk hoe je in het netwerk kunt samenwerken.
 
De goederenstromen op de kleine en dichtbevolkte oppervlakte van Nederland groeien. Met maatschappelijke uitdagingen als congestie, verstedelijking, milieueisen en de opties binnen containervervoer en hinterland is een vernieuwing van logistieke processen vereist. De invoering van zero-emissiezones in grotere steden heeft effect op de stadslogistiek, zoals de invoer van bouwmaterialen, horeca-levering en de retail & fashion. Stadhubs kunnen bijvoorbeeldoplossingen bieden in het verduurzamen van de toevoer aan producten in steden. Innovatieve magazijntechnologieën helpen de productiviteit en effectiviteit in de opslag en verwerking van goederen te bevorderen en het jaarlijkse energiegebruik te verminderen.
Rensa is actief lid van de BedrijvenQluster Achterhoek. De BedrijvenQluster  is een kennisplatform van en voor bedrijven in de Achterhoek. Het platform wil alle bedrijven die lid zijn sterker maken en de kennis van alle deelnemers vergroten. Dit gebeurt door themagerichte masterclasses en bijeenkomsten en het uitwisselen van kennis binnen het netwerk. BedrijvenQluster Achterhoek biedt naast het kennisplatform een informeel businessnetwerk rond topsport, in het bijzonder volleybalteam Orion. Deelnemers hebben gratis toegang tot alle wedstrijden en daarmee tot het zakelijk netwerk. 
 
Masterclasses
De masterclasses zijn dé gelegenheid om kennis te delen en uit te breiden. Elk jaar organiseert BedrijvenQluster Achterhoek masterclasses rond een steeds wisselend thema en met steeds andere docenten, afkomstig van Nederlandse businessuniversiteiten en/of consultancybureaus. In 2019 stonden er vijf intensieve sessies rond het thema “Duurzaamheid” op het programma. De Masterclass, gegeven door The Natural Step, biedt het raamwerk, het proces en een gedeelde taal voor het zichtbaar maken van je ambities en het formuleren van je geconcretiseerde plannen. In 5 stappen naar een duurzaam bedrijf. De Masterclass  bestaat uit de volgende onderwerpen, gebaseerd op het Natural Step stappenplan voor een versnelling naar duurzaamheid:
 
1. Gedeelde taal, basiskader Duurzaamheid: wat is duurzame ontwikkeling, hoe ziet het systeem eruit, wat zijn de kaders?
2. Toepassing in de het eigen werkveld: Hoe verhouden bestaande of nieuw te formuleren projecten, drijfveren van deelnemers, gebruikte systemen, processen en instrumenten zich tot elkaar binnen het raamwerk van The Natural Step en hoe kan een en ander vervolgens bijdragen aan de versnelling naar duurzaamheid.
3. Bedrijfsbezoek: ter inspiratie wordt er een bezoek aan een bedrijf gebracht dat het raamwerk toepast in de praktijk. De theorie en de geleerde lessen krijgen een verdieping.
4. Duurzaam leiderschap: werken aan het ontwikkelen van een korte- en middellange termijnplan, maken strategische keuzes en gaan in op het bereiken van succes door middel van duurzaam leiderschap.
5. Aan de slag - duurzaam succes boeken: Deze sessie richt zich op de implementatie van de gekozen aanpak in de eigen organisatie. Hoe kan duurzaamheid en duurzaam denken verder  in de organisatie gebracht worden en ervoor zorgen dat het onderdeel wordt van het DNA van de eigen organisatie. 
 
Bijeenkomsten
Naast de masterclasses organiseert BedrijvenQluster Achterhoek business bijeenkomsten. Hier behandelen één of meer sprekers van bedrijven uit de Achterhoek actuele casussen en onderwerpen. Ook hier is er alle ruimte voor het delen van kennis en ervaringen. De bijeenkomsten zijn daarnaast een ideale gelegenheid voor het onderhouden en/of uitbreiden van uw netwerk. De bijeenkomsten vinden plaats in de Topsporthal Achterhoek. De reeks bijeenkomsten bestaat uit een aantal avonden, steeds met wisselende thema’s en sprekers.
Rensa is lid van IG&D. Om mee te kunnen praten over zaken als bereikbaarheid, regelgeving en een meer gestructureerde vorm van samenwerking aan te gaan werd in 1993 uit de toenmalige Sectie Industrie, Groothandel en Dienstverlening ingebed in de Stichting Doetinchem ’70, opgericht in 1966 als promotieorgaan van de gemeente Doetinchem, de Vereniging Industrie Groothandel & Dienstverlening opgericht. IG&D Bedrijvig Doetinchem is dé belangenbehartiger van het Doetinchemse bedrijfsleven.
 

IG&D komt op voor de belangen van haar bijna 275 leden. Vanuit die rol voeren we de dialoog met overheid en politiek en nemen we deel aan diverse overlegorganen op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Voorbeelden daarvan zijn het Economisch Overleg Doetinchem en Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA). IG&D is bovendien lokaal partner van MKB Nederland.

Binnen de 7 portefeuilles van IG&D, werken we voor en met onze leden samen met anderen uit verschillende werkvelden aan een optimaal economisch klimaat in Doetinchem. IG&D fungeert als platform voor de vanzelfsprekende samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs.

IG&D gelooft in de kracht van persoonlijk contact. Onze goedbezochte ledenbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken zijn sinds jaar en dag de ideale plek voor het leggen van nuttige contacten. Door elkaar te ontmoeten, in elkaar te investeren en – vaak verrassende – samenwerkingen te zoeken, kunnen we elkaar en onze regio economisch en sociaal versterken.

 

Commissies en werkgroepen
• Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
• Commissie Parkmanagement
• Projectgroep Arbeid en Scholing waaronder het ‘Technieklokaal ‘ valt.

 
Technieklokaal Doetinchem en Bronckhorst
Vanuit de stichting Technieklokaal worden jaarlijks  2300 basisschoolleerlingen enthousiast gemaakt voor energiebesparing en ze maken dan ook een leuk werkstukje . Daarnaast kan het de leerlingen helpen in de beroepskeuze. Het bedrijfsleven helpt daarbij. Rensa is steunt door middel van de "Vrienden van het Technieklokaal".
Daarin kunnen alle Doetinchemse, Bronckhorster en Doesburgse ondernemingen kenbaar maken dat zij individueel betrokken zijn bij het Technieklokaal.
• Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen
• Commissie Duurzaam in Doetinchem (DUID)
• Commissie Activiteiten en Thema’s
• Communicatie en Ledenwerving
 

Meer informatie is te vinden op: www.igddoetinchem.nl en www.technieklokaaldb.nl

Innovatie en kennismanagement van Rensa family is gelokaliseerd in het innovatiecentrum de Steck in Doetinchem. In deze voormalige bibliotheek (www.desteck.nu)  zijn naast Rensa een 10 tal andere bouw gerelateerde bedrijven aanwezig. Met de aanwezigheid van Rensa family in de Steck kunnen we de ideeën op het gebied van duurzaamheid gezamenlijk met andere bedrijven verder door ontwikkelen. Onder begeleiding van K&I lopen er continue een aantal studenten stage. Ook worden er regelmatig evenementen georganiseerd worden voor klanten, leveranciers en personeel van de Rensa Groep en andere belangstellende.

Als bedrijf met Achterhoekse roots is Rensa actief betrokken bij de ontwikkeling van deze regio. Zij neemt deel aan thema tafel achterhoek 2030  (achterhoek2030.nl) Daarin is zijn actief betrokken in projecten op het gebied van hergebruik bouwmaterialen, digitale ondersteuning customer journey bij energiebesparende maatregelen, toepassing waterstof, lokale warmtenetten en vermindering transportbewegingen. Rensa neemt actief deel aan de thematafel Circulaire Economie & Energietransitie.

Update januari 2021 - Een van de grootste uitdagingen van de bouwsector ligt in het (logistieke) bouwproces zelf. Kijkend naar andere sectoren blijft de bouw op dit gebied namelijk achter in de logistieke vooruitgang. Om hier een eind aan te maken, en de bouw vooruit te helpen, hebben een aantal partijen een paar jaar geleden samen het Platform Logistiek in de Bouw opgericht. Het Platform Logistiek in de Bouw is opgericht door Bouwend Nederland, Programma Duurzame Logistiek/Connekt, TU- Delft, TLN, TNO: Mobiliteit en Logistiek, EVO, HIBIN en de Hogeschool Rotterdam. Zij zijn er al geruime tijd van overtuigd dat er veel winst te halen valt in de manier waarop processen vormgegeven worden in de bouw.

 

Goed op weg
Een conclusie uit een onderzoek van het platform is dat arbeidsproductiviteit van bouwvakkers op de bouwplaatsen door onder meer de haperende bouwlogistiek laag is. Het percentage ligt tussen de veertig en vijftig procent. Dat wordt mede veroorzaakt doordat de meeste goederen vaak niet op de juiste tijd en plaats worden afgeleverd. Als een metselaar 's ochtend wil beginnen dan weet hij vaak niet of zijn spullen en materialen al klaarliggen voor zijn werkzaamheden op die dag. Die productiviteit kan omhoog met dertig minuten per dag als leveranciers en de hoofdaannemer nauwer samenwerken. De leverancier zit steeds vaker op de schoot van de hoofdaannemer.

 

Theorie omzetten in praktijk

De resultaten van het onderzoek van het Platform Logistiek in de Bouw, waaraan 115 bouw gerelateerde bedrijven deelnamen, vormen het uitgangspunt voor een vijfjarig onderzoekstraject vanuit het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI), waarin Dinalog, NWO en TNO zich hebben verenigd. Dit onderzoek, 4C (Cross Chain Control Center) in bouwlogistiek, wordt verricht in het kader van de topsector Logistiek. Binnen het onderzoek hebben marktpartijen, overheid en kennisinstellingen veel theoretische kennis opgedaan. Die kennis moet nu worden onderbouwd met mogelijke oplossingen aan de hand van ‘best practices’.

 

Rensa praktijk voorbeelden
Rensa heeft het aantal samenwerkingsvormen die tot een meer efficiënte bouwlogistiek hebben geleid verder uitgebreid in 2020. Naast deelname aan het platform is Rensa vooral bezig met het in praktijk brengen van bouwlogistieke trajecten waarbij duurzaamheid ook een onderdeel vanuit maakt. Het gaat hier dan om de gehele bouwketen waar de besparingen te behalen zijn en niet zozeer het aandeel van Rensa. Rensa werkt in 2020 gemiddeld aan 20 bouwplaats logistieke projecten per keer.

Meer weten? Ga naar www.logistiekindebouw.nl

Update januari 2021 - Rensa heeft zich aangesloten bij het Urban Mining Collective initiatief met als doel nader te onderzoeken hoe een volgende stap in de circulaire economie eruit kan zien. Het Urban Mining Collective is een samenwerking van bedrijven in de bouwkolom en houdt zich bezig met het geschikt maken van grondstoffen en materialen uit slooppanden voor hergebruik.
 

In 2018  heeft Rensa een Urban mining werkgroep opgericht. Michel Baars heeft tijdens de infogroep het totale management van RFC meegenomen in het ontstaan en de voortgang van New Horizon. Er is deelgenomen aan de Provada , Building Holland, UMC heeft een congres georganiseerd Deliver19 waarbij alle grote vastgoed partijen van Nederland aanwezig waren. 

 

Rensa is inmiddels ook in gesprek met haar eigen leveranciers om naast producten ook afvalstromen (o.a. PP,PVC) te gaan omzetten in grondstoffen. Het aanbod “oogstpanden“ stijgt maandelijks. Rensa verwacht de UMC omzet in 2019 te verdubbelen. Parallel aan UMC gebruikt Rensa het GOP programma. Oude defecte onderdelen (o.a. uit ketels) worden hersteld en met een verlengde garantie teruggebracht op de markt. 

 

Rensa heeft ondanks de beperkingen door het coronavirus in 2020 gewerkt aan de verdieping van Urban Mining. Een eerste 'oogst' van circulaire artikelen zijn bij Rensa opgenomen in het assortiment. Denk daarbij aan wasbakken, spiegels en brandhaspels. Samen met partijen als Kuipers, Unica en Breman kijkt Rensa hoe deze circulaire materialen toegepast kunnen worden.  

Rensa Verwarming & Ventilatie heeft in december 2020 een driejarig contract getekend met Cirkelregio Achterhoek. Cirkelregio is een onderdeel van Cirkelstad, waar ook New Horizon een kennispartner van is. Rensa gaat in de Achterhoek het gebruik van circulaire materialen stimuleren door onder meer met gemeentes en woningcorporaties in contact te treden. Een eerste prestatie is een plek in de Gelderse Circulaire Inovatie top 20 met het Re-pump Programma.

Om als bedrijf jezelf steeds te blijven verbeteren, kun je niet om innovatie heen. Ook binnen Rensa neemt dit begrip een centrale plaats in. Maar dat doen we niet altijd alleen. Zo werken we sinds 2013 samen met Hosokawa Micron en Wopereis uit Doetinchem onder de naam Innovatiehub Doetinchem.

 

De Innovatiehub bestaat uit een groep studenten van verschillende studierichtingen en van verschillend opleidingsniveau (MBO, HBO en Universitair). De studenten komen stage lopen of afstuderen bij één van de drie bedrijven op een specifieke opdracht. Ze werken individueel aan hun eigen opdracht maar kunnen ook gezamenlijk groepsopdrachten uitvoeren. Daarbij worden ze ondersteund door de projectmanager van de Innovatiehub Doetinchem en zijn er regelmatig trainingen en bijeenkomsten.

 

Het doel van deze samenwerking is om de continuïteit van de inspanningen van de studenten te borgen en daardoor blijvend met innoverende zaken bezig te zijn. Onze innovatiehub zorgt hierdoor voor vernieuwing, verjonging en verbinding. Studenten krijgen bovendien letterlijk en figuurlijk de ruimte om tot frisse, creatieve en innovatieve oplossingen te komen. 

 

Innovatiehub Doetinchem is in februari 2019 aan de 12e stageperiode begonnen. Sinds de oprichting is de hub steeds beter vindbaar voor de collega’s en zijn er op regelmatige basis studenten te vinden op de verschillende afdelingen bij de drie bedrijven die onderdeel zijn.

 

Resultaten bij Rensa 2020
Zowel vanuit het HBO en MBO lopen studenten een meewerkstage binnen de bedrijven. Tijdens deze stage worden ze ondergedompeld in de werkzaamheden van hun toekomstige beroepenveld. De studenten ondersteunen hun collega’s en krijgen soms de verantwoordelijkheid over hun eigen (deel-)projecten. Naast deze taken voeren sommige HBO-studenten ook een kleinschalig onderzoek uit, gericht op het verbeteren of analyseren van problemen die spelen op de afdeling. Een voorbeeld van dit type onderzoek is uitgevoerd op de afdeling Facility. Hier is onderzoek gedaan naar de standaardisatie van meldingen in TOPdesk. Dit heeft een bijdrage geleverd aan het efficiënt functioneren van de afdeling.

 

Naast de meewerkstages zijn er ook een aantal afstudeeronderzoeken geweest binnen Rensa. Deze studenten werken in principe niet mee met de collega’s maar richten zich met name op een vraagstuk op een afdeling. Een aantal voorbeelden van resultaten van deze afstudeerscripties:

 

- Duurzaamheid en communicatie (HAN) - Duurzame toekomstbestendigheid (HAN) - Vepakkingen in de keten (HAN) - Optimizing the outbound logistics network - Effectief implementeren van een E-Learning Office 365 - Analyse van generale implementatiemislukkingen voor Self-Service Business Intelligence - Eigen regie op vitaliteit bij Rensa - Doelgroep analyse nieuw product + realisatie nieuwe website - Optimalisatie klantorderproces - Ontwikkeling transport + inzet landelijke transporthubs - Softwarestandaardisatie energiecalculatie.

 

De studenten maken tijdens hun stage kennis met de stagiaires van de overige bedrijven binnen de hub, maar delen ook kennis en informatie met de overige hubs zoals Innovatiehub Achterhoek-Liemers (Ubbink Doesburg, Vink Kunststoffen Didam, HSF Duiven en Altop Beek), Innovar (Waterkracht, Contour en Van Raam in Varsseveld) en IIME (Q-concepts Doetinchem). Er worden gezamenlijke onderzoekstrainingen en brainstormsessies georganiseerd en studenten geven feedback op elkaars werk.

 

Met ondersteuning van de hub wordt geprobeerd om innovatieve ontwikkelingen binnen de bedrijven aan te jagen en aan te vullen met kennis en ideeën van studenten. Samenwerking en kennisdeling zijn een essentiële factoren om deze innovatie te waarborgen.

 

Meer weten? Ga naar www.innovatiehub.com

Update januari 2021 - Het digitaal ontwerpen en bouwen (BIM) heeft een enorme potentie om de faalkosten en daarmee de milieubelasting van het bouwproces te verminderen. BIM lost zijn beloftes nog niet volledig in omdat de verschillende automatiseringssystemen nog onvoldoende met elkaar communiceren.

Rensa heeft een Revit-plugin ontwikkeld die het mogelijk maakt om vanuit de Revit ontwerptekening, een betrouwbare materiaallijst te genereren. De materiaallijst is geschikt om in te lezen in het ERP pakket waarmee wordt besteld. Hierdoor wordt veel tijd bespaard in het bestelproces en is de kans op fouten in bestellingen tot een minimum gereduceerd.

Hierbij werkt Rensa samen met stichtingen ETIM en 2BA in het kader van de uniforme object bibliotheek.

Rensa heeft een aantal projecten gerealiseerd waarin het BIM-model als uitgangpunt is geweest voor de werkvoorbereiding en logistieke afhandeling. Hierdoor zijn de (faal)kosten gereduceerd, ook door de hoge mate van prefabricering.
Omdat RFID steeds meer wordt toegepast is het zeer wenselijk dat de verschillende marktpartijen een open protocol toepassen. Met een open protocol kunnen verschillende partijen en toepassingen gebruik maken van dezelfde RFID indentifier. Rensa heeft daarom het initiatief genomen om met de landelijke groothandelaren in de sector samen met GS1 tot een open protocol te komen. 

Begin 2016 hebben de eerste besprekingen hierover plaatsgevonden. De voornemens zijn om in de loop van 2016 een uniform protocol te ontwikkelen voor GTIN code op RFID.

Rensa is onderdeel van het MMIP consortium De MMIP subsidie is bedoeld om binnen 5 jaar grote stappen te zetten in de energietransitie. Rensa werkt samen met de HAN en Saxion aan een warmtepomp configurator waarmee warmtepompsystemen gesimuleerd kunnen worden.

In juni 2021 is de simulatieberekening vanuit de hogescholen beschikbaar in de warmtepompconfiguartor van Rensa.